Et rettferdig grønt skifte

Forskjellene øker, og verden opplever en akutt klima- og naturkrise. Derfor må vi løse klimakrisen og stanse nedbyggingen av natur og dyrket mark. SV har en plan for hvordan vi kan få til dette på en rettferdig måte.

SV har lagt fram en plan for å kutte klimautslipp, bygge opp nye næringer, sikre arbeidsplasser og dele godene for å få ned de økonomiske forskjellene. SVs plan for rettferdig omstilling av Norge er en del av en global bevegelse på venstresiden som jobber for et rettferdig grønt skifte – A Green New Deal.

Det er bare gjennom å ta klimautfordringene på alvor, gjennom å innføre nye, grønne oppgaver til industrien, arbeidslivet og næringslivet vårt at vi kan ruste Norge for fremtiden. Hvis vi venter og venter og venter, tillater vi oss å være alt for oljeavhengig, og legger isteden grunnlaget for arbeidsløshet og industridød.

  • Vi skal stille strengere krav til oljedirektører og aksjonærer, så de ikke kan sluntre unna klimaansvaret.
  • Vi skal få på plass faktiske klimatiltak.
  • Vi skal sørge for mer penger til grønne investeringer.
  • Vi skal vi øke CO2-avgiften.

Både utslippene og forskjellene skal ned. Derfor skal vi innføre en grønn folkebonus sånn at folk med lave inntekter får de pengene de må betale i økte klimaavgifter tilbake. Vi skal stille miljøkrav som både kutter utslipp og skaper og bevarer arbeidsplasser. Vi må realisere det fantastiske potensialet vi har i Norge innenfor batteri-industri, havvind, grønn skipsfart, bio, hydrogen, karbonfangst og –lagring.

Hele landet skal involveres, og omstillingen av samfunnet må bidra til å redusere forskjellene i samfunnet og styrke velferden. Landet vårt er bygget på rikdom fra hav og jord, fjell og fjord. Sikrer vi en bærekraftig forvaltning og felles eierskap, kan naturen fortsette å gi oss mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid.

SV vil:

  • Nå Norges klimamål. Vi skal kutte nok utslipp i Norge slik at vi i 2025 er i rute til å nå de norske klimamålene for 2030. Vi kan ikke lete etter ny olje, eller bygge ut nye oljefelt. Subsidieringen av oljeselskapene skal ta slutt.
  • Ha en massiv grønn utbygging. Vi skal sikre arbeidsplasser og bygge hele landet gjennom massive investeringer i grønn teknologi, industri og energi. Gjennom en grønn folkebonus vil SV sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder.
  • Ta vare på naturen. Nedbyggingen av norsk natur og tapet av naturmangfold skal stanses gjennom mer vern og nei til naturødeleggende utbygginger.
  • Bygge jernbane. Jernbane, kollektivtrafikk, sykkel, gange og trygge hverdagsveier skal prioriteres opp. Nye, store motorveier skal ikke prioriteres.
  • Ta havet tilbake og jorda i bruk. For å skape en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Norge skal vi ta havet tilbake til kystsamfunnene, og ta våre spredte jordressurser i bruk igjen.

Tilbake